About the NOA Art Club

Our Office

15 Wergelandsveien
0167 Oslo
Norway

The board

Rune Roalsvig
Graham Mansfield
Ann Katrin Tunheim
Gunhild Sedal
Camilla von Borcke

 
 

VEDTEKTER

FORMÅL

NoA Art Club har som formål å fremme interessen for kunst blant NoAs ansatte og støtte det nordiske kunstlivet.

Kunstklubben skal gjennomføre aktiviteter for å fremme kunnskapen om kunst i Norden og forvalte NoA Art Clubs kunstsamling. Hvert år skal deler av kunstsamlingen deles ut til kunstklubbens ansatte gjennom et lotteri.

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i NoA Art Club er tilgjengelig for ansatte i NoA tilknyttet hovedkontoret i Wegelandsveien 15.

Kontingenten bestemmes av kunstklubbens styre. Kontingenten er årlig, men vil trekkes direkte fra lønnen på månedlig basis. NoA vil donere et tilsvarende beløp for investering i kunstsamlingen.

Medlemmer som trer inn i klubben senere enn januar, vil måtte betale for foregående måneder dersom de ønsker å delta i årets lotteri.

Avslutning av arbeidsforholdet vil automatisk avslutte medlemskapet i NoA Art Club. Den ansatte kan i slike tilfeller selv bestemme å bli værende i klubben ut året og delta i lotteriet, eller umiddelbart forlate klubben og få tilbakebetalt allerede betalt kontingent for inneværende år. Ønsker man å delta i lotteriet må man betale hele kontingentens årsbeløp. Skulle man ønske tilbakebetaling, må medlemmet selv kontakte kunstklubben innen 14 dager etter formell sluttdato.

KUNSTSAMLINGEN

Styret vil være ansvarlig for innkjøp av kunstverk til kunstsamlingen. Samlingen skal ha et særlig fokus på unge nordiske kunstnere, og innen grafisk kunst og fotografi. Innkjøp til samlingen skal ha en sosial profil ved at en vesentlig del av innkjøpene skal være av uetablerte kunstnere.

Kunstverkene skal stilles ut i NoAs egne lokaler, til glede for ansatte og kunder.

I forbindelse med årsmøtet vil noen verker fra samlingen loddes ut blant kunstklubbens medlemmer. Medlemmer som ikke har mulighet til å delta på arrangementet vil få et kunstverk tildelt dersom de vinner. Kunstverk som ikke avhentes innen tre måneder vil falle tilbake til kunstklubbens samling.

ÅRSMØTE

Det skal gjennomføres årsmøte hvert år i januar, hvor alle kunstklubbens medlemmer har møterett og rett til å stemme på valg av styre.

På årsmøtet vil man presentere årsrapport og regnskap, samt åpne for eventuelle forslag fra medlemmer. Dersom det skal stemmes på saker fra medlemmer, må det varsles styret innen 14 dager før årsmøtet gjennomføres.

Endringer i kontingenten eller av vedtekter skal kunngjøres på årsmøtet.

STYRE

NoA Art Clubs styre skal bestå av maksimalt fem medlemmer som må ha et arbeidsforhold i et av NoAs selskaper og medlemskap i NoA Art Club. Styret er i fellesskap ansvarlig for å kunstklubbens økonomi og daglige drift. Styret skal ikke motta noen godtgjørelse utover det som tilfaller ordinære medlemmer.

Styrets medlemmer stiller til valg under årsmøtet. Eventuelle nye kandidater må melde sin interesse for å stille til valg minst 14 dager før årsmøtet. Saker avgjøres ved alminnelig flertall.

Styret kan kastes dersom minst 2/3 av kunstklubbens medlemmer stemmer for det.

OPPLØSING

NoA Art Club kan oppløses dersom minst 2/3 av kunstklubbens medlemmer stemmer for det, eller kunstklubbens styre ønsker å avvikle virksomheten.

 

TO JOIN* OR ANY QUESTIONS CONTACT US

Please contact us if you have any question about the NOA Art Club.

Membership is from January of the year.

Note: Normal monthly fee is NOK 100,-. If you join at a later date in the year, the first deduction will include the previous months.

LOTTERY

Only members who have paid a full 12 months can take part in the annual lottery.

* PLEASE NOTE THAT ONLY NoA STAFF IN OSLO CAN BECOME MEMBERS.

Name *
Name